USLOVI UPOTREBE - FINANSIJSKI BIRO DOO

čiji je vlasnik »FINANSIJSKI BIRO DOO« iz Novog Sada, MBR: 20513870, PIB: 106016183, Šif.del. 6920, 6201, Lukijana Mušickog 11, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381-21-472-2624, E-mail: info@finansijskibiro.com ( u daljem tekstu »Finansijski biro doo« ) i posetioca ili registrovanog člana sajta ( u daljem tekstu »KORISNIK« ), uz potpuno prihvatanje odredaba politike privatnosti FINANSIJSKI BIRO DOO, a pod sledećim uslovima:

Član 1.

Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi pružanja i korišćenja usluga »FINANSIJSKI BIRO DOO« na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu »DRŽAVA«), web adresa »FINANSIJSKI BIRO DOO« na teritoriji države Srbije je www.finansijskibiro.com

Član 2.

«FINANSIJSKI BIRO DOO» između ostalog vrši internet prodaju, komunikaciju i oglašavanje. »KORISNIK» plaća robu u dinarima po važećoj ponudi u koju je “KORISNIK” imao uvid.

Član 3.

»FINANSIJSKI BIRO DOO« je obavezan da omogući pristup svojim web alatima koji klijentu omogućavaju da samostalno, na jednostavan i kvalitetan način obavlja poslove, a u skladu sa mogućnostima i pravilnicima koji su sastavni deo ovog ugovora, u skladu sa zakonom.

Član 4.

»FINANSIJSKI BIRO DOO« se obavezuje da u razumnom roku nakon evidentiranja dogovorenog iznosa za uplatu, «KORISNIKU» omogući pristup za plaćenu uslugu/proizvod.

Član 5.

»FINANSIJSKI BIRO DOO« se obavezuje da obezbedi tehničku ispravnost i dostupnost »FINANSIJSKI BIRO DOO« proizvoda/usluga na internetu u dogovorenom izgledu i načinu funkcionisanja, te u koliko se greške uoče, blagovremeno ih ispravi. »FINANSIJSKI BIRO DOO« obezbeđuje tehničku podršku.

Član 6.

«FINANSIJSKI BIRO DOO» ima prava da koristi slike i tekstualni materijal koji je dobio od KLIJENTA, u cilju reklamiranja i popularizacije sajta, preko medija (radio, TV, internet) ili štampanih materijala (vizit-kartice, katalozi, plakati, časopisi, novine, brošure itd.)

Član 7.

«KORISNIK», prilikom zaključivanja ovog ugovora stiče pravo na kupovinu, pri tom je obavezan da dostavi istinite i tačne podatke, predviđene za proces kupovine: naziv firme, adresa firme, e-mail za kontakt, telefon, mobilni i /ili fax, PIB i matični broj. «KORISNIK» snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost informacija koje je uneo.

Član 8.

Sa potpisivanjem ovog ugovora «KORISNIK» potvrđuje da ima sve neophodne dokumente i licence predviđene zakonom. «KORISNIK» se obavezuje da će se pridržavati važećih pravnih propisa i pravila vezanih za odredbe zakona o zaštiti ličnih podataka, zakona o informisanju, zakona o autorskim pravima, zakona o elektronskom potpisu, zakona o zaštiti žigova, kao i drugih relevantnih propisa, neće koristiti usluge za svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili nije u sagalasnosti sa dobrim poslovnim običajima, javnim poretkom ili pravilima morala.

Član 9.

«KORISNIK» je dužan da drži svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti, pre svega da bi se ograničio pristup trećim licima i da neko ne bi neovlašćeno koristio usluge. «KORISNIK» je dalje dužan da odmah informiše davaoca usluga slanjem poruke na njegovu e-mail adresu info@finansijskibiro.com o svakoj povredi svog korisničkog imena i lozinke (pre svega njegovog bespravnog korišćenja, zloubotrebe ili potencijalne zloubotrebe).

Član 10.

«KORISNIK» je odgovoran za postupke svakog lica koje koristi njegovo korisničko ime ili lozinku. Odgovoran je za bilo koje informacije koje su ostavljene na sajtu »DRŽAVE», a sa njegovog korisničkog naloga.

Član 11.

«KORISNIK» se obavezuje i sagalasan je da:

  • da se slučaju da naruši bilo koja od gore navedenih pravila, izlaže opasnosti od kažnajvanja isključivanjem sa sajta “DRŽAVE”.
  • FINANSIJSKI BIRO DOO zadržava pravo da isključi FINANSIJSKI BIRO DOO nalog “KORISNIKA” u slučaju povrede propisa ili uslova FINANSIJSKI BIRO DOO.

Integritet sistema. «KORISNIK» se obavezuje i saglasan je sa tim da:

  • neće ni na koji način a u vezi sa korišćenjem usluga, koristiti ili distribuirati fajlove, koje sadrže viruse, oštećene fajlove ili bilo kakav sličan softver ili programe, koji bi mogli oštetiti rad računarskog sistema davaoca usluge ili bilo kojeg trećeg lica;
  • neće se uplitati ili na bilo koji način ugroziti mreže koje ga povezuju sa uslugama;
  • neće koristiti nikakve uredjaje, softver ili program, ili uz pomoć drugih sredstava neće da proba da se upliće i poremeti redovni rad sajta, usluge i/ili bilo kakve transakcije, koju ovaj sajt nudi;
  • neće uraditi ništa što bi prouzrokovalo bezrazložno ili neprimereno veliki teret sistemu davaoca usluge.

Klijent se obavezuje i saglasan je sa tim da:

  • prilikom korišćenja usluga koristi samo sredstva tehničkog pristupa i kretanja po sajtu i u sistemu FINANSIJSKI BIRO DOO koje mu omogućava davalac usluge, ili koje je patentirala kompanija davaoca usluge;
  • u bilo kom slučaju neće koristiti nikakvo automatizovano sredstvo (npr. agenti, roboti, skripte ili spideri).

Član 12.

Plaćanje usluga/proizvoda «FINANSIJSKI BIRO DOO» se vrše preko bankovnog računa firme FINANSIJSKI BIRO DOO.

Član 13.

Ovaj ugovor stupa na snagu njegovim prihvatanjem prilikom registracije na "FINANSIJSKI BIRO DOO". Pravo izmene ovog ugovora u celini ili pojedinih njegovih delova zadržava “FINANSIJSKI BIRO DOO”. Svi mogući nesporazumi, za vreme važenja ovog Ugovora, strane će rešavati uzajamnom saglasnošću, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Novom Sadu.

Član 15.

Ugovor su ugovorne strane pročitale i u svemu ga prihvataju kao svoju slobodno izraženu volju.