Osnovno uputstvo za korišćenje programa

Kao što vidite program je vrlo jednostavan za rad jer je podeljen u logične delove, a kretanje (navigacija) i sama obrada podataka je kompletno napravljena na jednom principu (jedna ista forma za unos svih vrsta podataka).

To znači da čim naučite da obradite jednu vrstu podataka, automatski ste sposobni da uradite sve ostale obrade. Za ovo učenje je potrebno manje od 5 minuta.

Nazvaćemo je jedinstvena forma za obradu podataka.

Uzećemo kao primer formu za unos podataka o državama.

Ta forma ima u gornjem delu dugmad za navigaciju i ona služe da se pozicioniramo na željeni podatak. To su dugmad ili tekst : početak, sledeći, prethodni, poslednji, nova šifra. Klikom na jedan od ovih dugmića program odrađuje izabranu komandu.

U donjem delu forme za obradu podataka nalaze se dugmad : sačuvaj, obriši, pregled , pretraga i izlaz. Takođe i na ova dugmad klikom mišem se odrađuje željena obrada.

Izmedju navigacionih dugmadi u prvom redu forme i dugmadi u poslednjem redu, su pozicije koje je potrebno uneti za tekuću stvaku. Kretanje na ovim pozicijama napominjemo da je moguće enterom, mišem ili tab tasterom.

Pozicionirate se na određenu poziciju uneste podatak i enterom, mišem ili tab tasterom prelazite na sledeću poziciju za unos i tako do dugmete sačuvaj. Nakon toga idete na sledeću stavku ili novi izbor u programu.

Probajte formu za obradu podataka najpre u šifarnicima kao najjednostavnjoj obradi, a kasnije i u svim ostalim delovima programa.

Primer forme za unos podataka za opštine

Primer forme za unos podataka za preduzeće.

Sve ove forme obrađuju podatke na istom principu i kao što vidite jednostavne su i lake za korišćenje.