Osnovno uputstvo za korišćenje programa

Računovodstvo se sastoji od :

Šifarnici

U ovom delu programa se nalaze svi šifarnici koji su potrebni za rad samog programa, izuzev nekih koji su toliko specifični pa se nalaze u samom delu programa za koji se koriste. Osnovno je da upamtite da se svi oni obrađuju kroz istu formu i na isti način kao što smo već na početku rekli.

Šifarnik drzava – jednostavan program za evidenciju država u kojima imate poslovne partnere.

Šifarnik opstina – jednostavan program za evidenciju opština.

Šifarnik mesta – jednostavan program za evidenciju mesta.

Šifarnik preduzeca – u ovaj šifarnik se unose svi podatci koji su bitni za vaše preduzeće ili preduzeće za koje pružate račnovodstvene usluge. Obradite pažnju na crveno obeležene pozicije u samoj formi za obradu ovih podataka jer su oni jako bitni za automatsku obradu u mnogim programima.

Šifarnik organizacionih delova – interna podela na lokacije, ako imate u više gradova. Uglavnom firme posluju u jednom gradu pa sve evidentiraju u jednom organizacionom delu.

Šifarnik magacina – u ovaj šifarnik unosimo podatke za sve magacine. Pozicija poslednji redni broj u prethodnoj evidenciji samo se unosi ukoliko ste preuzeli u toku godine komitenta kome pružate računovodstvene usluge i na ovu poziciju se unosi poslednji redni broj u kepu knjizi kod prethodnog računovođe. Pozicija broj stavki u početnom stanju je broj koji se samo unosi ukoliko ste preuzeli u toku godine komitenta kome pružate računovodstvene usluge i na ovu poziciju se unosi broj stavki kroz koje ste formirali početno stanje u vašem razunovodstvu u kepu knjizi. Primer : jedna stvaka je početna kalkulacija u maloprodaji, druga stvaka je kolona razduženje u kepu knjizi i treća stavka je kolona uplata u kepu knjizi. Znači na ovu poziciju bi uneli broj 3. Ovo je najčešća varijanta.

Šifarnik grupa poslovnih partnera – ovaj šifarnik nije obavezan i tu unosite podatke za internu podelu poslovnih partnera na željene grupe. Po ovim grupama možete dobiti razne izveštaje. Kasnije ove grupe dodeljujete vašim poslovnim partnerima u šifarniku poslovnih partnera.

Šifarnik podgrupa poslovnih partnera – ovaj šifarnik nije obavezan i tu unosite podatke za internu podelu poslovnih partnera na željene podgrupe. Po ovim podgrupama možete dobiti razne izveštaje. Kasnije ove podgrupe dodeljujete vašim poslovnim partnerima u šifarniku poslovnih partnera.

Možete kombinovati grupe i podgrupe po vašoj želji.U praksi se pokazalo da su dva nivoa dovoljna za podelu (grupisanje i podgrupisanje) poslovnih partnera.

Poslovni partneri – ovde se evidentiraju svi vaši poslovni partneri (kupci i dobavljači)

Pozicije koje niste obavezni da unesete su:

 • ID kartica, služi za internu evidenciju u kladionicama.
 • Maksimalan kupovni iznos, je ograničenje za kupca prilikom kupovine.
 • Opis iznosa, unesite neki tekst koji želite da komercijalista vidi kada izdaje račun.
 • Specijalni rabat, koristi se samo ukoliko kupac avansno uplati račun.
 • Ekstra rabat, koristi se samo ukoliko je na artiklu definisano DA.
 • Grupe poslovnih partnera, su interna podela preko kojih možete dobiti odgovarajuće izveštaje u raznim pregledima.
 • Podgrupe poslovnih partnera, su interna podela preko kojih možete dobiti odgovarajuće izveštaje u raznim pregledima.
 • Korisničko ime komercijaliste, unosite ukoliko imate podeljene poslovne partnere po zaposlenim i takođe možete dobiti razne izveštaje.
 • Poziciju "Izmenite šifru poslovnog partnera" možete koristiti samo u slučajevima kada za tu šifru nije radjen promet.

Šifarnik kontnog plana – u ovom šifarniku je već unet kontni plan koji možete da korigujete

Šifarnik vrsta dokumenata – ovde unosite vrstu dokumenta koju će te unositi kroz program za finansijske naloge. Šifarnik sami možete da kreirate ali neke šifre su već unete i one služe za automatska knjiženja i njih ne smete menjati. O ovome detaljnije u samim programima za automatska knjiženja.

Šifarnik za poreske stope – ovde unosite pdv stope. Već su uneti i to za pdv 20 % šifra poreske stopeje 1, a za pdv 8 % šifra poreske stope je 3. U slučaju da se dođe do toga da neki artikli budu oslobođeni pdv onda je to šifra poreske stope 5. Ove poreske stope nemojte menjati. Izmene može uraditi samo vaš administrator.

Šifarnik robe, repromaterijala, gotovih proizvoda i usluga.

 • vrste su interna podela i nije obavezan unos.
 • podvrste su interna podela i nije obavezan unos.
 • obrada šifarnika je obavezan unos i obratite pažnju na crvenim obeležene pozicije za unos podatka.
 • šifarnik ima dve forme za unos podataka. Kroz prvu formu se unose zajednički podaci stavke za sve magacine, a kroz drugu se unose pojedinačni podaci za svaki magacin posebno. Obe forme su jednostavne za obradu samo malo više obratite pažnju.

Šifarnik valuta i obrada kursnih lista.

 • Obrada valuta je program kroz koji se evidentiraju valute. Već su unete sve valute koje se nalaze na kursnoj listi Narodne banke Srbije.
 • Automaski unos kursne liste iz ASCII fajla je program koji omogućava da iz fajla koji ste predhodno preuzele sa sajta www.nbs.rs i sačuvali kod vas negde na računari, automatski unese kursnu listu za sve valute. Obavezno uzimite ASCII fajl. Kursne liste nemožete da menjate.
 • Pregled kursne liste.

Svi gore navedeni šifarnici su jednostavni, tako da nema potrebe za nekim dodatnim objašnjenjima.