Osnovno uputstvo za korišćenje programa

Administrator – kao što smo već rekli ovo su posebni programi za upravljanje vašom bazom podataka i pristup ovom delu programa imaju samo najodgovornija lica u vašoj firmi. Za korišćenje ovog dela programa potrebna je kratka obuka.

Ovaj deo programa je rezervisan samo za lokalnog administratora vaše baze i to je najviši nivo korišćenja programa. Svaka firma će nam dostaviti podatke o licu koje će imati ovlašćenje kao lokalni administrator (bar jedna osoba). Obuka za administratora je besplatna i izvodi se preko interneta.

U ovom delu se nalaze sledeći programi:

  • Evidentiranje korisničkih naloga za internet kupce - program preko koga sami kontrolišete aktivnosti vaših internet kupaca. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
  • Dodela dozvola - veza korisnika sa šiframa preduzeća - ovaj program služi da bi ste dali dozvolu da neki korsinik može pristupiti podacima određenog preduzeća. To znaći kada otvorite novu ili već postojeću šifru preduzeća potrebno je da je kroz ovaj program dodeliti dozvolu svim korisničkim nalozima za koje vi smatrate da trebaju imati pristup podacima.
  • Dodela nivoa korišćenja za korisnike i izmena njihovih podataka - ovaj program služi da biste svakom vašem korisniku dodelili odgovarajući nivo pristupa od 1 do 4. U samom programu možete videti koji su to nivoi.
  • Zaštita podataka (program svim korisnicima privremeno blokira rad) - ovaj program možete slobodno koristiti i on vam omogućava da snimite sve vaše podatka na vaš kompjuter. Pored ove zaštite podataka postoji sistemska automatska zaštita koju program sam automatski radi u 02.00 časova svaki dan 365 dana u godini.
  • Kopiranje šifarnika iz postojećeg preduzeća samo u novo otvoreno preduzeće - prilikom otvaranja novog preduzeća program automatski dodeljuje inicijalne vrednosti za neke šifarnike, kao što su kontni plan, vrste dokumenata, pdv poreske stope itd. Ukoliko želite kroz ovaj program možete da preuzmete sve ove šifarnike ili samo neke koje odaberete, iz nekog već ranije unetog preduzeća.
  • Zaključna knjiženja služe da uradite konačna knjiženja u: Zaključna knjiženja u finansijskom knjigovodstvu (glavna knjiga). Zaključna knjiženja u analitičkom knjigovodstvu (kartice robe, kartice repromaterijala, kartice gotovih proizvoda itd).
  • Automatski prenosi početnog stanja u Novu godinu - ovaj program omogućava da prebacite i formirate kompletno početno stanje u Novoj godini. Naravno uslov je da ste završili sva knjiženja. Prenos početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (glavna knjiga). Prenos početnog stanja u analitičkom knjigovodstvu (roba, repromaterijal, gotovi proizvoda,sitan inventar, potrošni materijal, ambalaža itd).

Nabrojali smo samo neke programe koji se nalaze u administratorskom delu. Za korišćenje ovih delova programa potrebna je kratka obuka i obavezno nas kontaktirajte.