Društvo sa ograničenom odgovornošću - D.O.O.

Odlučili ste se da registrujete društvo sa ograničenom odgovornošću?

Ovo je najkvalitetniji oblik organizovanosti poslovanja. Pruža mogućnost većeg broja osnivača što omogućava zakonski najbolje rešenje utvrđivanja procenta osnivačkog kapitala i raspodele dobiti. Takođe postoji mogućnost registrovanja više zakonskih zastupnika što omogućuje efikasniji rad u poslovanju.

Kod društva sa ograničenom odgovornošću vode se sledeće poslovne knjige:

 • - Finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, promet poslovnih partnera, izvodi, blagajna...)
 • - Robno knjigovodstvo (nabavka, prodaja, proizvodnja, zalihe...)
 • - Obračun zarada
 • - Osnovna sredstva
 • - Fiskalna kasa (pojedine šifre delatnosti)
 • - Evidencije kod nadležnih organa (Poreska uprava, CROSO, APR, Fond zdravstva, itd...)
 • - PDV evidencija
 • - Ostale evidencije

Prednosti društva sa ograničenom odgovornošću:

 • - Ograničena odgovornost za sve članove što znači da svi članovi odgovaraju samo do visine svog uloga, dok preduzetnici odgovaraju ličnom imovinom.
 • - Vlasnici sami formiraju upravljačku strukturu društva.
 • - U nekim segmentima plaćaju se manje poreske obaveze.
 • - Kompletan uvid u finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, promet poslovnih partnera, izvodi, blagajna, osnovna sredstva...)
 • - Kompletan uvid u robno knjigovodstvo (nabavka, prodaja, proizvodnja, zalihe...)
 • - Stanje osnovnih sredstava
 • - Kompletna analitika svih ostalih evidencija

Gde se registruje društvo sa ograničenom odgovornošću?

Društvo sa ograničenom odgovornošču se registruje u Agenciji za privredne registre (APR). Postupak registracije počinje podnošenjen Jedinstvene registracione prijave (JRPPS).

Ovu prijavu možete podneti elektronskim putem posredstvom portala APR ili neposredno u sedištu APR-a u Beogradu,Brankova br. 25, ili u nekoj organizacionoj jedinici APR-a koje se nalaze u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum. Na ovim mestima, preko info centra APR-a, telefon 011/20 23 350, kao i na web-sajtu www.apr.gov.rs možete se informisati o potrebnoj dokumentaciji za registraciju i dobiti druge informacije važne za registrovanje.

Prilikom popunjavanja JRPPS posebno vodite računa da unesete broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte u deo „kontakt podaci za Poresku upravu“, jer ukoliko to ne učinite neće vam biti dodeljen PIB, odnosno nećete moći da obavljate svoju delatnost.

Vaša obaveza je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar, tj. od datuma početka obavljanja delatnosti, podnesete poresku prijavu – PDP.

Obaveze društva sa ograničenom odgovornošču nakon registracije u APR-u

D.O.O. je dužno da podnese akontacionu poresku prijavu PDP u roku od 14 dana od datuma osnivanja. U prijavi daje procenu prihoda i rashoda, na osnovu čega utvrđuje akontacionu mesečnu obavezu poreza na stvarni prihod za odgovarajući period. U obavezi je da vodi sve gore navodene knjigovodstvene evidencije.

D.O.O. i tekući račun

Dužni ste da otvorite tekući račun kod pružaoca platnih usluga (banka), da vodite novčana sredstva na tom računu i vršite platne transakcije preko tog računa. Možete imati više od jednog tekućeg računa kod istog pružaoca platnih usluga i tekuće račune kod više pružalaca platnih usluga. Takođe, imate obavezu da dinare primljene u gotovom novcu uplatite na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana.

Poreska uprava vrši nadzor nad primenom Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, te ukoliko ne ispunite vaše obaveze utvrđene ovim zakonom predviđene su novčane kazne.

D.O.O. i izdavanje računa

Ukoliko pružate usluge ili vršite promet dobara fizičkim licima, dužni ste da evidentirate promet preko fiskalne kase. U skladu sa tim, imate obavezu da na vidnom mestu u objektu u kome vršite promet dobara na malo, tj. pružate usluge fizičkim licima, istaknete obaveštenje o izdavanju fiskalnih isečaka – računa. Takođe, ako ste prema Uredbi oslobođeni izdavanja fiskalnih isečaka, imate obavezu da za izvršeni promet izdate račun (ne fiskalni) shodno propisima kojima se reguliše zaštita potrošača.

Zapošljavanje radnika

D.O.O. u skladu sa svojim potrebama zapošljava radnike i vrši obračun i uplatu zarada za njih. Angažovanje zaposlenih za rad u radnom odnosu vrši se zaključenjem ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme. Ugovor o radu predstavlja saglasnost volja ugovornih strana u pisanoj formi i treba da sadrži sve elemente definisane Zakonom o radu. Pored zaposlenih koji su u radnom odnosu, možete angažovati određena lica i za rad van radnog odnosa, kao što su ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu i drugo. Zbog smanjenja broja nezaposlenih radnika postoje razne poreske olakšice koje se menjaju svake godine.

Privremeni prekid obavljanja delatnosti

Društva koja u toku godine privremeno prekinu obavljanje delatnosti podnose APR-u Registracionu prijavu promene podataka o društvu upisanom u registar privrednih subjekata.

O prekidu obavljanja delatnosti dužni ste da istaknete obaveštenje na mestu gde obavljate delatnost.

Prekid obavljanja delatnosti ne može da se utvrđuje retroaktivno.

U periodu prekida obavljanja delatnosti nemate obavezu plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u tom periodu miruje, osim u slučaju da sami želite da nastavite da plaćate doprinose i za vreme privremenog prekida.

Prestanak obavljanja delatnosti

Društvo sa ograničenom odgovornošću prestaje sa radom odjavom ili po sili zakona.

D.O.O. koje odjavom prestaje sa obavljanjem delatnosti podnosi APR-u Registracionu prijavu brisanja društva upisanog u registar privrednih subjekata. Ovu prijavu podnosite na isti način kao i registracionu prijavu JRPPS. Uz popunjenu registracionu prijavu potrebno je da priložite APR-u i:

 • - uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave prema vašem sedištu kojim se potvrđuje da je na dan izdavanja uverenja
 • - preduzetnik izmirio poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko
 • - osiguranje koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra
 • - uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da je na dan izdavanja uverenja preduzetnik
 • - izmirio obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl. koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra.
D.O.O. prestaje da radi po sili zakona:
 • - smrću ili trajnim gubitkom poslovne sposobnosti
 • - istekom vremena na koje je registrovan, ako se registrovao na određeno vreme
 • - ako mu je račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava
 • - ako je pravosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije
 • - ako mu je pravosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen zabranjeno obavljanje delatnosti
 • - u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju
 • - u drugim slučajevima propisanih zakonom

U slučaju prestanka obavljanja delatnosti D.O.O. je u obavezi da uradi završni račun sa datumom prestanka poslovanja.