Odlučili ste se da započnete samostalnu delatnost?

Preduzetnik može biti paušalac do 6 miliona dinara prometa u toku godine (gleda se promet od 01.01. tekuće godine pa do trenutnog datuma).
Na sajtu Poreske uprave postoji spisak delatnosti koje mogu da budu paušalno oporezovane kao i program za izračunavanje mesečnog iznosa obaveza.
Ukoliko se pređe limit od 6 miliona za gore navedeni period obveznik gubi status paušalnog oporezovanja i mora da vodi kompletno knjigovodstvo.

Kod paušalnog knjigovodstva se vode sledeće poslovne knjige:

 • - Knjiga prometa obveznika (KPO knjiga)
 • - Obračun zarada
 • - Fiskalna kasa (pojedine šifre delatnosti)
 • - Uplata pazara
 • - Evidencije kod nadležnih organa (Poreska uprava, CROSO, APR, Fond zdravstva, itd...)

Svi porezi i doprinosi plaćaju se po rešenju Poreske uprave u paušalnom iznosu.

Prednosti paušalnog oporezivanja su:

 • - Jednostavnija knjigovodstvena evidencija
 • - Jednostavnija komunikacija sa Poreskom upravom
 • - Mogućnost podizanja novca sa tekućeg računa firme bez ikakvog pravdanja

NAPRAVITE PRVI KORAK, REGISTRUJTE SE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Gde se registruju preduzetnici

Preduzetnici samostalnu delatnost kojom žele da se bave registruju u Agenciji za privredne registre (APR). Postupak registracije počinje podnošenjen Jedinstvene registracione prijave (JRPPS).

Ovu prijavu možete podneti elektronskim putem posredstvom portala APR ili neposredno u sedištu APR-a u Beogradu,Brankova br. 25, ili u nekoj organizacionoj jedinici APR-a koje se nalaze u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum. Na ovim mestima, preko info centra APR-a, telefon 011/20 23 350, kao i na web-sajtu www.apr.gov.rs možete se informisati o potrebnoj dokumentaciji za registraciju i dobiti druge informacije važne za registrovanje.

Prilikom popunjavanja JRPPS posebno vodite računa da unesete broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte u deo „kontakt podaci za Poresku upravu“, jer ukoliko to ne učinite neće vam biti dodeljen PIB, odnosno nećete moći da obavljate svoju delatnost.

Po zahtevu za paušalno oporezivanje filijala Poreske uprave donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Vaša obaveza je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar, tj. od datuma početka obavljanja delatnosti, podnesete poresku prijavu – PPDG-1R.

Uslovi, kriterijumi i elementi za utvrđivanje visine paušalnog oporezivanja

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovica poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: porez), preduzetnici se razvrstavaju u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti, u sedam grupa.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici, gradu, opštini, u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Na visinu polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog oporezivanja utiču i sledeći elementi: mesto na kome se radnja nalazi; broj zaposlenih radnika; tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja; površina lokala; starost preduzetnika i njegova radna sposobnost; visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavljaju istu ili sličnu delatnost; ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti (poslovna reputacija preduzetnika, vremenski period obavljanja delatnosti, duže odsustvo preduzetnika zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, velike elementarne nepogode...).

Podaci o mestu na kome se radnja nalazi, broju zaposlenih radnika, površini lokala, starosti preduzetnika, sadržani su u obrascu PPDG-1R koji ste bili dužni da podnesete nakon izvršene registracije.

Obradom podataka iskazanih u PPDG-1R filijala Poreske uprave donosi rešenje o utvrđivanju poreza na paušalni prihod za tu godinu, kao i rešenje o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Utvrđene obaveze po rešenjima se plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca.

Uplatni računi, kao i poziv na broj (BOP), na koje uplaćujete porez i doprinose navedeni su u rešenju u kojem vam je utvrđena poreska obaveza.

Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Ako vam je poreski organ utvrdio pravo na paušalno oporezivanje, ono traje dok se ne utvrdi da:

 • - je u registru APR-a promenjena delatnost tako da se registrujete za neku od delatnosti za koje se ne odobrava pravo na paušalno oporezivanje (npr. računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje...)
 • - je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara

Ako postoji neki od navedenih razloga dužni ste da o tome obavestite Poresku upravu podnošenjem prijave PPDG-1R kako bi se obračunala konačna obaveza po osnovu paušalnog oporezivanja i PPDG-1S sa procenom prihoda i rashoda na osnovu čega se utvrđuje akontaciona mesečna obaveza poreza na stvarni prihod za odgovarajući period.

Takođe, kada poreski organ utvrdi da postoji neki od navedenih razloga, a vi ste propustili da podnesete napred navedene prijave, donosi rešenje kojim se preduzetniku nalaže vođenje knjiga. U zavisnosti od toga kada su nastali zakonski razlozi zbog kojih preduzetnik više ne može da bude u sistemu paušalnog oporezivanja, rešenjem poreskog organa se određuje datum od kada ste dužni da vodite poslovne knjige.

Ukoliko u delatnost kojom se bavite ulažu i druga lica, i ukoliko su ti ulozi upisani u APR-u, prestaje vam svojstvo preduzetnika, i delatnost se obavlja u privrednom društvu koje ima neku od formi propisanih Zakonom o privrednim društvima.

Obaveze paušalno oporezovanih preduzetnika

Preduzetnici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod vode poslovnu knjigu na obrascu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.
Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu
PPDG-1S najkasnije do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez.
U prijavi daje procenu prihoda i rashoda, na osnovu čega utvrđuje akontacionu mesečnu obavezu poreza na stvarni prihod za odgovarajući period.

Preduzetnici i tekući račun

Dužni ste da otvorite tekući račun kod pružaoca platnih usluga (banka), da vodite novčana sredstva na tom računu i vršite platne transakcije preko tog računa. Možete imati više od jednog tekućeg računa kod istog pružaoca platnih usluga i tekuće račune kod više pružalaca platnih usluga.
Takođe, imate obavezu da dinare primljene u gotovom novcu uplatite na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana.

Poreska uprava vrši nadzor nad primenom Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, te ukoliko ne ispunite vaše obaveze utvrđene ovim zakonom predviđene su novčane kazne.

Preduzetnici i izdavanje računa

Bez obzira na to da li ste u sistemu paušalnog oporezivanja ili ste u sistemu samooporezivanja, a pružate usluge ili vršite promet dobara fizičkim licima, dužni ste da evidentirate promet preko fiskalne kase. U skladu sa tim, imate obavezu da na vidnom mestu u objektu u kome vršite promet dobara na malo, tj. pružate usluge fizičkim licima, istaknete obaveštenje o izdavanju fiskalnih isečaka – računa. Takođe, ako ste prema Uredbi oslobođeni izdavanja fiskalnih isečaka, imate obavezu da za izvršeni promet izdate račun (ne fiskalni) shodno propisima kojima se reguliše zaštita potrošača.

Zapošljavanje radnika

Ako ste preduzetnik koji vodi poslovne knjige ili ste paušalno oporezovani obveznik imate mogućnost da u skladu sa vašim potrebama zapošljavate radnike i vršite obračun i uplatu zarada za njih. Angažovanje zaposlenih za rad u radnom odnosu vrši se zaključenjem ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme. Ugovor o radu predstavlja saglasnost volja ugovornih strana u pisanoj formi i treba da sadrži sve elemente definisane Zakonom o radu. Pored zaposlenih koji su u radnom odnosu, možete angažovati određena lica i za rad van radnog odnosa, kao što su ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu i drugo. Zbog smanjenja broja nezaposlenih radnika postoje razne poreske olakšice koje se menjaju svake godine.

Angažovanje poslovođe i članova porodice

Vaše poslove možete prepustiti drugom poslovno sposobnom fizičkom licu, odnosno poslovođi. Poslovođa može obavljati sve vaše poslove koje ste mu poverili ili samo određene. Ukoliko su za obavljanje delatnosti propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, poslovođa mora da ispunjava te uslove.

Poslovođa ima svojstvo zakonskog zastupnika i zato se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod vas.

Član porodičnog domaćinstva preduzetnika može biti radno angažovan po osnovu ugovora o radu i u tom smislu ima svojstvo zaposlenog, te obračun poreza i doprinosa, za tog člana porodičnog domaćinstva, vršite kao i za ostale zaposlene. Članovi porodičnog domaćinstva su: bračni drug, deca, usvojenici i roditelji.

Član porodičnog domaćinstva preduzetnika, takođe, može biti radno angažovan bez zasnivanja radnog odnosa u sledećim slučajevima:

 • - povremeno tokom dana i to isključivo u sedištu, ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode vaše delatnosti (da se ne bi tokom radnog vremena zatvarala vaša trgovinska radnja, da bi se utovarila roba, da bi se očistio poslovni prostor i sl.)
 • - ukoliko se bavite delatostima starih zanata tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih zanata, odnosno poslova domaće radinosti
 • - kada koristite godišnji odmor u skladu sa zakonom.

Privremeni prekid obavljanja delatnosti

Preduzetnici koji u toku godine privremeno prekinu obavljanje delatnosti podnose APR-u Registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata.

O prekidu obavljanja delatnosti dužni ste da istaknete obaveštenje na mestu gde obavljate delatnost.

Prekid obavljanja delatnosti ne može da se utvrđuje retroaktivno.

U periodu prekida obavljanja delatnosti nemate obavezu plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u tom periodu miruje, osim u slučaju da sami želite da nastavite da plaćate doprinose i za vreme privremenog prekida.

Prestanak obavljanja delatnosti

Preduzetnik prestaje sa radom odjavom ili po sili zakona.

Preduzetnik koji odjavom prestaje sa obavljanjem delatnosti podnosi APR-u Registracionu prijavu brisanja preduzetnika upisanog u registar privrednih subjekata. Ovu prijavu podnosite na isti način kao i registracionu prijavu JRPPS. Uz popunjenu registracionu prijavu potrebno je da priložite APR-u i:

 • - uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave prema vašem sedištu kojim se potvrđuje da je na dan izdavanja uverenja preduzetnik izmirio poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra
 • - uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da je na dan izdavanja uverenja preduzetnik izmirio obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl. koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra.

Preduzetnik prestaje da radi po sili zakona:

 • - smrću ili trajnim gubitkom poslovne sposobnosti
 • - istekom vremena na koje je registrovan, ako se registrovao na određeno vreme
 • - ako mu je račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava
 • - ako je pravosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije
 • - ako mu je pravosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen zabranjeno obavljanje delatnosti
 • - u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju
 • - u drugim slučajevima propisanih zakonom

U slučaju prestanka obavljanja delatnosti, preduzetnik koji vodi poslovne knjige podnosi obrazac PPDG- 1S i poreski bilans, a preduzetnik koji je u sistemu paušalnog oporezivanja podnosi obrazac PPDG-1R.
Obe prijave podnose se u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti