Preduzetnik - kompletno vođenje knjiga

Odlučili ste se da započnete samostalnu delatnost?

Preduzetnik koji ne ispunjava uslove za paušalno oporezivanje u obavezi je da vodi kompletno knjigovodstvo.

Kod preduzetnika vode se sledeće poslovne knjige:

 • - Finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, promet poslovnih partnera, izvodi, blagajna...)
 • - Robno knjigovodstvo (nabavka, prodaja, proizvodnja, zalihe...)
 • - Obračun zarada
 • - Osnovna sredstva
 • - Fiskalna kasa (pojedine šifre delatnosti)
 • - Evidencije kod nadležnih organa (Poreska uprava, CROSO, APR, Fond zdravstva, itd...)
 • - PDV evidencija
 • - Ostale evidencije

Prednosti vođenja kompletnog knjigovodstva:

 • - Mogućnost zasnivanja radnog odnosa preduzetnika - vlasnika
 • Čime se postiže da se na poresku osnovicu plaća samo porez na dohodak građana od 10%. Ova mogućnost je od 01.01.2014. i koristi je najveći broj preduzetnika.

  Ukoliko preduzetnik ne zasnuje radni odnos onda se na poresku osnovicu pored plaćanja poreza na dohodak građana plaćaju i doprinosi za PIO, ZDR i NZP što je manje isplativa opcija.

 • - Kompletan uvid u finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, promet poslovnih partnera, izvodi, blagajna, osnovna sredstva...)
 • - Kompletan uvid u robno knjigovodstvo (nabavka, prodaja, proizvodnja, zalihe...)
 • - Stanje osnovnih sredstava
 • - Kompletna analitika svih ostalih evidencija

Gde se registruju preduzetnici

Preduzetnici samostalnu delatnost kojom žele da se bave registruju u Agenciji za privredne registre (APR). Postupak registracije počinje podnošenjen Jedinstvene registracione prijave (JRPPS).

Ovu prijavu možete podneti elektronskim putem posredstvom portala APR ili neposredno u sedištu APR-a u Beogradu,Brankova br. 25, ili u nekoj organizacionoj jedinici APR-a koje se nalaze u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum. Na ovim mestima, preko info centra APR-a, telefon 011/20 23 350, kao i na web-sajtu www.apr.gov.rs možete se informisati o potrebnoj dokumentaciji za registraciju i dobiti druge informacije važne za registrovanje.

Prilikom popunjavanja JRPPS posebno vodite računa da unesete broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte u deo „kontakt podaci za Poresku upravu“, jer ukoliko to ne učinite neće vam biti dodeljen PIB, odnosno nećete moći da obavljate svoju delatnost.

Vaša obaveza je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar, tj. od datuma početka obavljanja delatnosti, podnesete poresku prijavu – PPDG-1S.

Uslovi za vođenje poslovnih knjiga

Ukoliko delatnost ne može biti paušalno oporezovana ili ako je promet paušalne delatnosti prešao limit od 6 miliona (gleda se promet od 01.01. do danas) preduzetnik je u obavezi da vodi knjigovodstvo. Svaki preduzetnik ima pravo da se opredeli za kompletno vođenje knjiga.

Obaveze preduzetnika koji vode knjigovodstvo nakon registracije u APR-u

Preduzetnik je dužan da podnese akontacionu poresku prijavu PPDG-1S u roku od 14 dana od datuma osnivanja.
U prijavi daje procenu prihoda i rashoda, na osnovu čega utvrđuje akontacionu mesečnu obavezu poreza na stvarni prihod za odgovarajući period.
U obavezi je da vodi sve gore navodene knjigovodstvene evidencije.

Preduzetnici i tekući račun

Dužni ste da otvorite tekući račun kod pružaoca platnih usluga (banka), da vodite novčana sredstva na tom računu i vršite platne transakcije preko tog računa. Možete imati više od jednog tekućeg računa kod istog pružaoca platnih usluga i tekuće račune kod više pružalaca platnih usluga. Takođe, imate obavezu da dinare primljene u gotovom novcu uplatite na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana.

Poreska uprava vrši nadzor nad primenom Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, te ukoliko ne ispunite vaše obaveze utvrđene ovim zakonom predviđene su novčane kazne.

Preduzetnici i izdavanje računa

Ukoliko pružate usluge ili vršite promet dobara fizičkim licima, dužni ste da evidentirate promet preko fiskalne kase. U skladu sa tim, imate obavezu da na vidnom mestu u objektu u kome vršite promet dobara na malo, tj. pružate usluge fizičkim licima, istaknete obaveštenje o izdavanju fiskalnih isečaka – računa. Takođe, ako ste prema Uredbi oslobođeni izdavanja fiskalnih isečaka, imate obavezu da za izvršeni promet izdate račun (ne fiskalni) shodno propisima kojima se reguliše zaštita potrošača.

Zapošljavanje radnika

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige ima mogućnost da u skladu sa svojim potrebama zapošljava radnike i vrši obračun i uplatu zarada za njih. Angažovanje zaposlenih za rad u radnom odnosu vrši se zaključenjem ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme. Ugovor o radu predstavlja saglasnost volja ugovornih strana u pisanoj formi i treba da sadrži sve elemente definisane Zakonom o radu. Pored zaposlenih koji su u radnom odnosu, možete angažovati određena lica i za rad van radnog odnosa, kao što su ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu i drugo. Zbog smanjenja broja nezaposlenih radnika postoje razne poreske olakšice koje se menjaju svake godine.

Angažovanje poslovođe i članova porodice

Vaše poslove možete prepustiti drugom poslovno sposobnom fizičkom licu, odnosno poslovođi. Poslovođa može obavljati sve vaše poslove koje ste mu poverili ili samo određene. Ukoliko su za obavljanje delatnosti propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, poslovođa mora da ispunjava te uslove.

Poslovođa ima svojstvo zakonskog zastupnika i zato se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod vas.

Član porodičnog domaćinstva preduzetnika može biti radno angažovan po osnovu ugovora o radu i u tom smislu ima svojstvo zaposlenog, te obračun poreza i doprinosa, za tog člana porodičnog domaćinstva, vršite kao i za ostale zaposlene. Članovi porodičnog domaćinstva su: bračni drug, deca, usvojenici i roditelji.

Član porodičnog domaćinstva preduzetnika, takođe, može biti radno angažovan bez zasnivanja radnog odnosa u sledećim slučajevima:

 • - povremeno tokom dana i to isključivo u sedištu, ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode vaše delatnosti (da se ne bi tokom radnog vremena zatvarala vaša trgovinska radnja, da bi se utovarila roba, da bi se očistio poslovni prostor i sl.)
 • - ukoliko se bavite delatostima starih zanata tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih zanata, odnosno poslova domaće radinosti
 • - kada koristite godišnji odmor u skladu sa zakonom.
 • Privremeni prekid obavljanja delatnosti

  Preduzetnici koji u toku godine privremeno prekinu obavljanje delatnosti podnose APR-u Registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata.

  O prekidu obavljanja delatnosti dužni ste da istaknete obaveštenje na mestu gde obavljate delatnost.

  Prekid obavljanja delatnosti ne može da se utvrđuje retroaktivno.

  U periodu prekida obavljanja delatnosti nemate obavezu plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti.

  Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u tom periodu miruje, osim u slučaju da sami želite da nastavite da plaćate doprinose i za vreme privremenog prekida.

  Prestanak obavljanja delatnosti

  Preduzetnik prestaje sa radom odjavom ili po sili zakona.

  Preduzetnik koji odjavom prestaje sa obavljanjem delatnosti podnosi APR-u Registracionu prijavu brisanja preduzetnika upisanog u registar privrednih subjekata. Ovu prijavu podnosite na isti način kao i registracionu prijavu JRPPS. Uz popunjenu registracionu prijavu potrebno je da priložite APR-u i:

  • - uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave prema vašem sedištu kojim se potvrđuje da je na dan izdavanja uverenja
  • - preduzetnik izmirio poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko
  • - osiguranje koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra
  • - uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da je na dan izdavanja uverenja preduzetnik
  • - izmirio obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl. koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra.
  Preduzetnik prestaje da radi po sili zakona:
  • - smrću ili trajnim gubitkom poslovne sposobnosti
  • - istekom vremena na koje je registrovan, ako se registrovao na određeno vreme
  • - ako mu je račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava
  • - ako je pravosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije
  • - ako mu je pravosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen zabranjeno obavljanje delatnosti
  • - u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju
  • - u drugim slučajevima propisanih zakonom

  U slučaju prestanka obavljanja delatnosti, preduzetnik koji vodi poslovne knjige podnosi obrazac PPDG- 1S i poreski bilans. Ove prijave podnose se u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti.

  U slučaju prestanka obavljanja delatnosti preduzetnik je u obavezi da uradi završni račun sa datumom prestanka poslovanja.