Kroz nas knjigovodstveni program prilikom unosa ulaznih i izlaznih dokumenata automatski se knjiže sve potrebne PDV evidencije (KPR, KIR, PPPDV, POPDV, OPŠTE I POSEBNE EVIDENCIJE ZA POPDV i GLAVNA KNJIGA).

Redosled operacija za popunjavanje PDV prijave kroz naš program je sledeći:

1. Proveriti da li je doneta sva dokumentacija za poreski period.

2. Proveriti u analitičkom (robnom, materijalnom...) knjigovodstvu da li su proknjiženi svi ulazni i izlazni dokumenti.

3. Proveriti da li su proknjiženi svi finansijski nalozi.

Proknjiženi finansijski nalozi

4. Proveriti da li su svi finansijski nalozi u ravnoteži.

4a. Proveriti u finansijskom knjigovodstvu da li smo povezali sve avansne i konačne račune.

4b. Proveriti u finansijskom knjigovodstvu da li imamo kupce u pretplati.
Ukoliko ima potrebno je izdati avansne račune.

5. Kroz specifičan program u finansijskim nalozima proveriti da li su ispravni datumi.

Provera finansijskih naloga

6. Provera datuma knjiženja i datuma izdavanja dokumenta

6a. Opcija gde su datum dokumenta i datum knjiženja isti.

Kroz program "Obrazac PPPDV - pregled" popunimo 4 kombinacije datumskih intervala u kojima bi trebali svi podaci biti 0.

PRIMER ZA 09.2020.

- Kombinacija 1

Provera finansijskih naloga

- Kombinacija 2

Provera finansijskih naloga

- Kombinacija 3

Provera finansijskih naloga

- Kombinacija 4

Provera finansijskih naloga

Nakon toga uraditi provere kroz sledeće programe:

Obrada PDV osnovni meni

Provera pogrešno unetih podataka u KPR - pregled gde je šifra grupe 0

Provera pogresno unetih podataka u KPR

Provera pogrešno unetih-menjanih podataka u KPR u prethodnom (predatom) PDV poreskom periodu - nakon predaje PDV prijave (obratite pažnju na polja obeležena plavom bojom).

Provera pogresno unetih podataka u KPR prethodnom PDV poreskom periodu

Provera pogrešno unetih podataka u KIR - pregled gde je šifra grupe 0

Provera pogresno unetih podataka u KIR

Provera pogrešno unetih-menjanih podataka u KIR u prethodnom (predatom) PDV poreskom periodu - nakon predaje PDV prijave (obratite pažnju na polja obeležena plavom bojom).

Provera pogresno unetih podataka u KIR u prethodnom PDV poreskom periodu

Kroz program za pregled finansijskih naloga potrebno je popuniti odgovarajuće pozicije i obratite pažnju na polja obeležena plavom bojom.

Prikaz bitnih pozicija u programu za pregled kod finansijskih naloga

6b. Opcija gde su datum dokumenta i datum knjiženja različiti.

Opcija gde su datum dokumenta i datum knjiženja različiti

Provera pogrešno unetih podataka u KPR - pregled gde je šifra grupe 0

Provera pogresno unetih podataka u KPR

Provera pogrešno unetih-menjanih podataka u KPR u prethodnom (predatom) PDV poreskom periodu - nakon predaje PDV prijave (obratite pažnju na polja obeležena plavom bojom).

Provera pogresno unetih podataka u KPR prethodnom PDV poreskom periodu

Provera pogrešno unetih podataka u KIR - pregled gde je šifra grupe 0

Provera pogresno unetih podataka u KIR

Provera pogrešno unetih-menjanih podataka u KIR u prethodnom (predatom) PDV poreskom periodu - nakon predaje PDV prijave (obratite pažnju na polja obeležena plavom bojom).

Provera pogresno unetih podataka u KIR u prethodnom PDV poreskom periodu

Kroz program za pregled finansijskih naloga potrebno je popuniti odgovarajuće pozicije i obratite pažnju na polja obeležena plavom bojom.

Prikaz bitnih pozicija u programu za pregled kod finansijskih naloga

Ukoliko poreski obveznik ima maloprodaju potrebno je da se popuni PDV1-2.xls ili PDV1-2.xslx koje možete preuzeti ovde.
Nakon popunjavanja obrasca potrebno je da u finansijskim nalozima kroz program "Specifičan program - automatska korekcija PERIODIČNOG IZVEŠTAJA za obračun PDV od XLS ili XLSX fajla"

Specifičan program - automatska korekcija PERIODIČNOG IZVEŠTAJA za obračun PDV od XLS ili XLSX fajla

Ovaj program automatski knjiži razlike ukoliko postoje između periodičnog izveštaja i knjigovodstvene evidencije (GLAVNA KNJIGA, KIR, PPPDV, POPDV, KEP).

8. Za obavljanje ove provere pre svega potrebno je otvoriti dva taba u pretraživaču.

U jednom tabu potrebno je otvoriti PPPDV obrazac, a u drugom POPDV obrazac i uraditi proveru iznosa. Često se desi zbog zaokruženja da ima odstupanja za 1din na pojedinim pozicijama. Ovaj problem se rešava tako da što se na pozicije za PPPDV obrazac dodaje ili oduzima pola dinara. Ukoliko su veća odstupanja onda imate neku grešku koju možete pronaći kroz štampu opštih izveštaja POPDV obrasca.

9. Popuniti fajl PDV_nalog.xls ili PDV_nalog.xslx koji možete preuzeti ovde.

Nakon popunjavanja obrasca potrebno je da u finansijskim nalozima kroz program "Automatsko kreiranje FINANSIJSKOG NALOGA za obračun PDV od XLS ili XLSX fajla"

Automatsko kreiranje FINANSIJSKOG NALOGA za obračun PDV od XLS ili XLSX fajla

Ovaj program automatski knjiži sva konta grupe 27 i 47.

10. Odštampati rekapitulaciju glavne knjige i proveriti da li su konta grupe 27 i 47 zatvoreni.

11. Odštampati svu potrebnu evidenciju iz glavne knjige za poreski period.

12. Odštampati svu potrebnu evidenciju iz programa "Obračun PDV-a" za poreski period.

13. Kroz program "Kreiranje XML fajla za Obrazac PPPDV" kreiramo .xml fajl i učitamo ga na portal Poreske uprave.

Kreiranje XML fajla za Obrazac PPPDV Kontaktirajte nas

Autor: Vitomir Brkić, CEO - Finansijski biro D.O.O.