Završni računi za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preuduzeća se predaju u Agenciju za privredne registre (APR) i Poresku upravu.

Kao što je poznato postoje različiti rokovi za predaju obrazaca za završni račun u APR i Poresku upravu.

Naš način rada (predaje) je da predamo sve obrasce u APR i Poresku upravu zaključno sa 28.02. , jer na taj način postižemo da kroz jedan kontakt sa podacima popunimo sve obrasce koji su potrebni za izradu.

Time se postiže maksimalna automatizacija, kontrola i brzina izrade završnog računa.

Predstavićemo Vam naš koncept izrade završnog računa:

1. Svake godine najkasnije početkom decembra informišemo klijente o trenutnom rezultatu poslovanja.

Ovo je jako bitno za njih kako bi imali blagovremenu informaciju o godišnjem poslovanju pre sledećih radnji: predaje poslednje PDV prijave, svih godišnjih popisa, slanja izlaznih računa, kontakta sa dobavljačima i kupcima, itd.

Sve gore navedene radnje se obavljaju kako bi se mogle uraditi određene korekcije do kraja godine.

2. Proveriti da li postoji neproknjižen dokument u glavnoj knjizi i analitičkom knjigovodstvu (robno, repromaterijal, gotovi proizvodi, osnovna sredstva, zarade itd.).

3. Proveriti da li je nešto knjiženo van poslovne godine za koju se radi završni račun.

Ukoliko postoje takvi dokumenti potrebno je uraditi odgovarajuće ispravke.

4. Proveriti da li su svi finansijski nalozi u ravnoteži.

Ukoliko postoje takvi dokumenti potrebno je uraditi odgovarajuće ispravke.

5. Proveriti u rekapitulaciji glavne knjige da li su salda ispravna.

Često se u praksi dešava da se zbog uštede vremena krene u izradu završnog računa bez prethodne detaljne kontrole salda, što prouzrokuje veći procenat greške prilikom izrade završnog računa.

6. Proveriti u Poreskoj upravi stanje poreza na dobit i stanje na kontima 481 i 223 i uraditi potrebna knjiženja.

7. Proveriti saldo aktive i pasive.

Saldo aktive gledamo od konta 0 pa do 299999, a saldo pasive gledamo od konta 300000 do 999999 jer još nije urađeno zatvaranje klasa 5, 6, 7, 8 i 9. Ova provera je potrebna kako bi bili sigurni da smo sva knjiženja u toku godine uradili korektno i na taj način eliminisali greške prilikom dalje izrade završnog računa.

8. Odštampati rekapitulaciju glavnje knjige za klase 5 i 6 u 4 primerka.

Ovi pregledi su nam potrebni prilikom popunjavanja obrazaca završnog računa.

9. Zatvaranje konta klase 5 i 6.

U našem knjigovodstvenom sistemu postoji program za automatsko zatvaranje klase 5 i 6 koji se nalazi u pomoćnim programima za izradu završnog računa.

Ovaj program formira finansijski nalog sa vrstama knjiženja 5 = zaključno knjiženje duguje i 6 = zaključno knjiženje potražuje. Program zatvara klasu 5 na konto 599000, a klasu 6 na 699000. Posle knjiženja proveriti u rekapitulaciji glavne knjige da li su konta klase 5 i 6 na 0 sem konta 599000 i konta 699000 jer će se oni zatvarati sa knjiženjem klase 7.

Kod ove provere obavezno stavite od vrste knjiženja 1 do vrste knjiženja 6.

10. Zatvaranje klase 7

10a. Klasa 7 se zatvara kroz naš .xls fajl koji možete preuzeti klikom na dugme (DUGME - ZATVARANJE KLASE 7)

ZATVARANJE KLASE 7.

Kada otvorite fajl potrebno je popuniti sledeće pozicije: C7 - saldo konta klase 6, C8 - saldo konta klase 5, H8 - saldo reprezentacije, H13 - saldo reklame, E15 - saldo na porezu konto 481.

10b. Potrebno je popuniti obrasce za Poresku upravu.

Za preduzetnike i mikro pravna lica preuzmite obrasce klikom na dugme:

Obrasci za preduzetnike i mikro pravna lica (Poreska)

Za mala, srednja i velika pravna lica preuzmite obrasce klikom na dugme:

Obrasci za mala, srednja i velika pravna lica (Poreska)

Sve ove obrasce možete popuniti iz zaključnog lista i rekapitulacije glavne knjige.

Obrasce u Poreskoj upravi ne potpisujete sve dok se ne završi kompletna predaja završnog računa u APR.

Ovo je potrebno radi kontrole i ispravke završnog računa u slučaju otkrivanja neke greške u APR-u.

10c. Ponovo otvoriti .xls fajl "Zatvaranje klase 7" koji smo već koristili kroz poziciju 10a.

Zatim unosimo poziciju E14 - iznos obračunatog poreza po završnom računu iz prijave PPDG1 (preduzetnici i mikro pravna lica) ili iz prijave PDP (mala, srednja i velika pravna lica).

Nakon unosa svih ovih podataka u .xls fajl, automatski se izračunavaju i kontiraju sve ostale pozicije. Odštampajte fajl i kroz finansijski nalog unesite sve kontirane pozicije sa vrstom knjiženja 1 = duguje i 2 = potražuje.

11. Proveriti saldo aktive i pasive.

Saldo aktive gledamo od konta 0 pa do 299999, a saldo pasive gledamo od konta 300000 do 499999 sa vrstom knjiženja od 1 do 4. Ova provera je potrebna kako bi bili sigurni da smo sva knjiženja u toku godine uradili korektno i na taj način eliminisali greške prilikom dalje izrade završnog računa.

12. Proveriti da li su salda na klasama 5, 6, 7, 8 i 9 na nuli sa vrstom knjiženja od 1 do 6.

Ova provera je potrebna kako bi bili sigurni da smo sva knjiženja u toku godine uradili korektno i na taj način eliminisali greške prilikom dalje izrade završnog računa.

13. Odštampajte zaključni list. Iz ovog dokumenta možete popuniti sve potrebne obrasce za završni račun.

Za preduzetnike i mikro pravna lica preuzmite obrasce klikom na dugme

Obrasci za preduzetnike i mikro pravna lica (APR)

Za mala, srednja i velika pravna lica preuzmite obrasce klikom na dugme

Obrasci za mala, srednja i velika pravna lica (APR)

13a. Bilans stanja - APR

Pre popunjavanja obrasca kroz rekapitulaciju glavne knjige proverite da li se slažu salda aktive i pasive (da li su u ravnoteži).

13b. Bilans uspeha - APR

Proveriti da li se slaže finansijski rezultat sa rezultatom koji se nalazi u .xls fajlu iz tačke 10c. - "Zatvaranje klase 7".

13c. Statistički izveštaj - APR

Popunjava se iz zaključnog lista i iz rekapitulacije glavne knjige za klasu 5 i 6.

13d. Specifični izveštaji za mala, srednja i velika preduzeća - APR

Popunjava se iz zaključnog lista i iz rekapitulacije glavne knjige za klasu 5 i 6.

13e. Učitati svu ostalu dokumentaciju u PDF formatu (elektronski potpisanu) u APR.

13f. U APR-u popuniti preostala dokumenta (zakonski zastupnik, odluke, uplatu naknade za izradu završnog računa...).

13g. U APR-u uraditi kontrolu unetih podataka.

13h. U APR-u elektrnoski potpisati izradu završnog računa.

14. Nakon potvrde iz APR-a da je završni račun ispravan, potpisujemo ranije unete obrasce za završni račun u Poreskoj upravi

15. Odštampati sve obrasce završnog računa iz APR-a i Poreske uprave.

16. Ukoliko je ostvarena dobit, popuniti naloge za plaćanje konačnog poreza na dobit za godinu za koju je rađen završni račun i akontacionog poreza na dobit za narednu poslovnu godinu.

U suprotnom (ako ste u gubitku) ne popunjavamo naloge. Najčešće se dešava da je klijent tada u pretplati poreza koja se može iskoristiti za narednu poslovnu godinu ili možete podneti zahtev za preknjižavanje na neku drugu poresku obavezu.

Ovaj metod izrade završnog računa se pokazao u praksi kao veoma efikasan.
Potvrda kvaliteta naših usluga su mnogobrojni zadovoljni klijenti u proteklih 30 godina.

Kako bi se uverili i sami, pogledajte referentnu listu naših korisnika:

Referentna lista firmi Referentna lista knjigovodstvenih agencija

Ukoliko ste zainteresovani za izradu završnog računa i imate bilo kakvih pitanja obratite nam se putem kontakt forme klikom na dugme:

Kontaktirajte nas

Autor: Vitomir Brkić, CEO - Finansijski biro D.O.O.